Auditorská činnost

Audit je nezávislé zkoumání a vyjádření názoru na účetní závěrku podniku auditorem, které je prováděno předepsaným způsobem. Provedení auditu zvyšuje důvěryhodnost účetních výkazů a tím i vnější důvěryhodnost ověřené společnosti, zvyšuje jistotu vnitřních rozhodovacích procesů, předchází vzniku chyb a v případě jejich zjištění naznačí cestu k jejich odstranění, v neposlední řadě má i poradenskou a výchovnou funkci.

Jaké auditorské služby poskytujeme?

Ověřování (audit) účetní závěrky a výroční zprávy

Představuje ověření řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek.

Kdy musíme mít provedený zákonný, povinný (statutární) audit účetní závěrky?

  • když o nás hovoří zákon o účetnictví
Společnost / Fyzická osoba Založena / podniká podle Povinnost auditu Povinnost podle
akciová společnost §154 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník pokud ke konci rozvahového dne, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročí nebo již dosáhla alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií odst.1 a) §20 zákona o účetnictví
společnost s ručením omezeným §105 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník pokud ke konci rozvahového dne, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročí nebo již dosáhla alespoň dvou ze tří uvedených kritérií odst.1 b) §20 zákona o účetnictví
veřejná obchodní společnost §76 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
komanditní společnost §93 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
družstvo §221 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
fyzická osoba, která je podnikatelem a která vede dobrovolně nebo povinně A) účetnictví zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání nebo podle zvláštních zákonů B) odst.1 d) §20 zákona o účetnictví

A) obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku

B) např. lékaři, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci, auditoři a daňový poradci, burzovní dohodci, zprostředkovatelé a rozhodci, zeměměřičtí inženýři, architekti a další (odst.2 §3 živnostenského zákona)

Kritéria

1. aktiva celkem více než 40.000.000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy majetku 2. roční úhrn čistého obratu více než 80.000.000 Kč; ročním úhrnem se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po kterém trvalo účetní období a vynásobena dvanácti 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního předpisu
  • když o nás hovoří zákon, podle kterého jsme byli zřízeni
Organizace Zřízena podle Povinnost auditu Povinnost podle
nadace zákon č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech ano, vždy odst.2 §24 daného zákona
nadační fond ano, pokud jsou náklady nebo výnosy nebo majetek vyšší než 3 mil. Kč
obecně prospěšná společnost zákon č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech pokud je příjemce dotace vyšší než 1 mil. Kč nebo nemá dozorčí radu nebo čistý obrat je vyšší než 10 mil. Kč odst.2 §19 daného zákona
občanské sdružení s právní subjektivitou zákon č. 83/90 Sb. o sdružování občanů ze zákona neřešeno
zájmové sdružení právnických osob s právní subjektivitou §20f zákona č.40/64 Sb. Občanský zákoník
registrovaná církev zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

Kdy musíme mít provedený smlouvou dobrovolný audit účetní závěrky?

  • když jsme se zavázali při přijetí úvěru nebo půjčky zavázali, že si ho necháme po dobu jeho splácení dělat a nesplněním bychom porušili danou smlouvu a riskovali tak, že se úvěr nebo půjčka stane okamžitě splatnými

Kdy nemusíme, ale necháváme si provést dobrovolný audit účetní závěrky?

  • když nesplňujeme výše uvedená kritéria zákona, ale sami se rozhodneme o tom, že si necháme provést dobrovolný audit
  • když chceme svým klientům i veřejnosti doložit nezávislým subjektem (auditorem) věrohodnost našeho podnikání nebo fungování
  • když jsou naši obchodní partneři také auditovaní a naším auditem (samozřejmě s dobrým výsledkem) jim doložíme naši důvěryhodnost a naše spolupráce může tak být pevnější
  • když jsme společníky nebo akcionáři obchodní společnosti (která nemá zákonnou povinnost provedení auditu) a zajímáme se o účetní hodnotu našeho obchodního podílu, chceme znát pravdu o kvalitě účetnictví, které nám vede vlastní nebo externí účetní nebo nás zajímá stav informačního a kontrolního systému, který používáme ve společnosti
  • když vlastníme obchodní společnost a uvažujeme o vstupu nového společníka, kterému chceme předložit nejen správné a vypovídající podklady o jeho případném majetku, ale navíc je ověřené nezávislým auditorem
  • když jsme neziskovou organizací a chceme nejen současným, ale i budoucím sponzorům a dárcům prokázat, na co používáme od nich získané finanční prostředky

Auditorský postup u dobrovolného auditu je totožný s postupem při provádění statutárního auditu.

Ověřování dalších skutečností podle zvláštních předpisů

např. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zahajovací rozvaha při přeměnách společnosti

Ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou

např. prověrka účetní závěrky nebo účetních výkazů, ověřování splacení základního kapitálu, ověřování ekonomických skutečností podle požadavků klienta, kontrola správnosti a úplnosti informací připravených pro potenciální investory, vyhotovování zprávy auditora pro zvláštní účely (ověřování čerpání dotací), ověření podkladů pro banku poskytující úvěr, ověřování stavu zpracování vnitřních předpisů a postupů účetní jednotky

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.