Cestovní náhrady

Zde je seznam položených a zodpovězených otázek spadajících do oblasti cestovních náhrad.

Pokud zaměstnanec při pracovní cestě ztratí doklad, např. za jízdenku vlakem, uvede do vyúčtování částku, kterou zaplatil (doprovozenou čestným prohlášením). Pokud její výši zaměstnavatel schválí jako možnou a odpovědná osoba ji svým podpisem stvrdí, jedná se o daňový výdaj.

Legislativa: § 164 zákona č. 262/2006 Sb.

V případě, že se jedná o předem domluvenou událost, náleží zaměstnanci náhrada cestovních výdajů jako kdyby k přerušení nedošlo. Zaměstnanec však ztrácí nárok na náhrady za ubytování a stravné.

Legislativa: § 160, § 162 odst. 2, § 163 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákonem je stanoveno, že doba pro stanovení výše náhrad v cizí měně je při použití letecké dopravy doba odletu a příletu letadla. Pokud zaměstnanec požaduje vyplacení cestovních náhrad i za dobu, ve které mělo letadlo zpoždění, musí toto zpoždění doložit buď podepsáním prohlášení nebo na základně potvrzení letecké společnosti.

Zdroj: Cestovní náhrady, JUDr. Marie Salačová (1-2006)

U výše náhrady při používání soukromého vozidla, které je upravené na plynový pohon je problémem to, že v technickém průkazu vozidla nejsou stanoveny potřebné údaje a ani není ve zvláštním předpise stanovena výše náhrady. Vzhledem k tomu je potřeba ze strany zaměstnavatele požadovat, aby si zaměstnanec, který chce vykonávat pracovní cesty s takovýmto vozidlem, vyžádal u Ústavu pro výzkum silničních motorových vozidel v Praze 9, Lihovarská ul. 12 certifikát, který bude obsahovat na základě testu požadované údaje. Tyto údaje pak na požádání vlastníka vozidla příslušný dopravní inspektorát vepíše do velkého technického průkazu vozidla. Je třeba zdůraznit, že veškeré zmíněné úkony provádí zaměstnanec na vlastní náklady.

Legislativa: § 158 zákona č. 262/2006 Sb., příloha pokynu D-300

Pokud určí zaměstnavatel pro způsob přepravy na pracovní cestě prostředek hromadné dopravy a zaměstnanec se přesto bez souhlasu zaměstnavatele rozhodne cestovat soukromým osobním automobilem, nepřísluší mu náhrada za spotřebované PHM a opotřebení vozidla.. Zaměstnavatel není ani zodpovědný za případné vzniklé škody na vozidle. Použije-li zaměstnanec silniční motorové vozidlo na žádost zaměstnavatele, náhrady mu přísluší.

Legislativa: § 157, odst. 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb.

V listopadu 2003 došlo ke zrušení deseti- a dvacetihaléřových mincí a v září 2008 došlo ke zrušení padesátihaléřových mincí. Podle § 183 odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb. se částka vyúčtovaná po ukončení pracovní cesty zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Legislativa: § 183 odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb.

Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí právo zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v české měně, pokud se nedohodnou jinak - §183 odst. 4 ZP. Ono "dohodnutí se jinak" bychom navrhovali zakotvit ve vnitřním předpise.
 
Legislativa: § 183 odst.4 zákoníku práce

Zákoník práce toto nezakazuje.

Legislativa: zákon č. 262/2006 Sb.

Cestovní náhrady může pobírat i zaměstnanec, který má uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a to za předpokladu, že je tento nárok ve smlouvě uveden. Z tohoto důvodu je vhodné mít uvedeno ve smlouvě i pravidelné pracoviště.

Legislativa: § 155 zákona č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce toto nezakazuje.

Legislativa: zákon č. 262/2006 Sb.

Stanovení cestovních náhrad paušálem zákoník práce umožňuje. Pro stanovení paušální částky náhrad cestovních výdajů je nutné mít dostatečný přehled o výdajích za období jako podklad pro stanovení paušálu. Jak dlouhé má být toto období zákon neřeší. Mělo by být však dostatečně dlouhé, doporučuje se nejméně čtvrt roku. Nelze proplácet měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční kupóny městské hromadné dopravy.

Vedle paušální částky lze též poskytovat ostatní náhrady, které nejsou zahrnuty v paušální částce.

Legislativa: § 182 zákona 262/2006 Sb.

Každá pracovní cesta se posuzuje samostatně. Je třeba vyplnit samostatný cestovní příkaz a samostatné vyúčtování každé pracovní cesty. Opakují-li se každodenně např. cesty do banky je možné udělat souhrnné vyúčtování (přehled), kdy jeden řádek představuje jeden den, a toto vyúčtování se dělá měsíčně. Přehled by měl obsahovat minimálně: datum, jméno zaměstnance, cíl a účel cesty, počet jízdenek a jejich hodnotu.

Legislativa: zákon č. 262/2006 Sb.

Výdaje na pohoštění a drobné dárky pro obchodní partnery v rámci služební cesty není možno zahrnout do cestovních náhrad. Pohoštění a drobné dárky jsou brány jako reprezentace a jsou daňově neuznatelné. Tyto výdaje poskytuje zaměstnance s vědomím zaměstnavatele nebo na jeho pokyn.

Legislativa: § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb.

Tento rozdíl není předmětem daně z příjmů zaměstnance. Dle § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně z příjmů náhrady cestovních výdajů poskytované dle zvláštního předpisu. Tedy ani hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách není předmětem daně.

Tento rozdíl není daňově účinným výdajem, a to podle ustanovení §24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů, kdy daňovým výdajem jsou částky náhrad cestovních výdajů do maximální výše stravného.

Legislativa: § 6 odst. 7 a § 24 odst. 2 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb.

Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnou zálohu v cizí měně, nebo mu např. zapůjčit platební kartu zaměstnavatele. Po dohodě se zaměstnancem může zaměstnavatel poskytnout zálohu na zahraniční stravné v jakékoliv měně, pokud je k této měně vyhlašován směnný kurz devizového trhu České národní banky. Pro přepočet výše zahraničního stravného dle platné vyhlášky MF na požadovanou měnu se použije kurz České národní banky ke dni vyplacení zálohy.

Legislativa: § 183 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Náhrady cestovních výdajů (tj. i výdajů za pohonné hmoty) poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené zákoníkem práce nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Vyplatí-li však zaměstnavatel vyšší náhrady, považuje se částka, která překračuje nárok u zaměstnance, za příjem ze závislé činnosti, který podléhá dani z příjmů fyzických osob. U zaměstnavatele je tento rozdíl nedaňovým výdajem (nákladem) (§25 odst.1 písm. j zákona o daních z příjmů).

Legislativa: § 6 odst. 7 písm. a, § 25 odst. 1 písm. j zákona o daních z příjmů

Při vyúčtování pracovní cesty se používá kurz ČNB ke dni vyplacení zálohy (§ 183 odst. 2 zákoníku práce) nebo, pokud nebyla záloha vyplacena, se použije kurz ke dni zahájení pracovní cesty (§ 184 zákoníku práce). Ve Vašem případě je den zahájení cesty o víkendu, proto se použije kurz ČNB stanovený nejbližší předcházející pracovní den (tedy poslední známý).
 
Legislativa: § 183 a 184 zákoníku práce

Náhrady ze spotřebované pohonné hmoty se poskytují v případě, že je k pracovní cestě použit vlastní automobil poplatníka nezahrnutý do obchodního majetku zaměstnavatele nebo podnikatele, nebo že se jedná o automobil vypůjčený. Stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty je určeno cenou a jejich spotřebou. Cena je doložena dokladem o nákupu nebo určena průměrnou cenou podle platné vyhlášky. Spotřeba pohonné hmoty je uvedena v technickém průkazu vozidla nebo v případě, že zde není žádný zápis, tak je možno podle přílohy pokynu D-300 použít následující hodnoty spotřeby:

Druh motorového vozidla Benzin Motorová nafta
osobní automobil 6.9 5.8
účelová modifikace osobního automobilu 7.6 6.4
osobní automobil s automatickou převodovkou 7.6 6.4
účelová modifikace osobního automobilu s automatickou převodovkou 8.4 7.0

Legislativa: § 158 zákona č. 262/2006 Sb., příloha pokynu D-300

Nedohodnou-li se jinak, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a vrátit nevyúčtovanou zálohu.

Nedohodnou-li se jinak, je zaměstnavatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance a uspokojit jeho práva.

Legislativa: § 183 odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb.

Ceny pohonných hmot prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonných hmot neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou platnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Legislativa: § 158 zákona č. 262/2006 Sb.

Na výkon funkce jednatele není možné uzavřít pracovní smlouvu z hlediska zákoníku práce, ale lze s ním uzavřít mandátní smlouvu v rámci obchodně právního vztahu dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, kde musí být poskytování cestovních náhrad sjednáno. Pokud není poskytování cestovních náhrad ve smlouvě sjednáno nelze je jednateli poskytovat.
 
Legislativa: § 66 odst. 2 Obch.Z

Stravné se krátí, a to až o 70 % pro první časové pásmo, o 35 % pro druhé časové pásmo a až o 25 % pro třetí časové pásmo z určené výše stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře - krátí se stravné, ne kapesné! Podmínkou je, že míru krácení stravného oznámí zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu, a pokud tak neučiní, stravné se nekrátí.

Legislativa: § 163, odst. 2, 3 a § 170, odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.

Přidělení vozidla zaměstnanci, aby s ním parkoval v garáži v místě svého bydliště představuje poskytnutí vozidla k zaparkování, tedy nejedná se o soukromou ani služební cestu (tou je dle § 42 zákoníku práce časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce) a z toho důvodu se nebude zaměstnanci srážet daň ve výši 1 % z ceny vozidla. Pokud by zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem smlouvu o pronájmu garáže s tím, že pronajímatel toto vozidlo bude dopravovat zaměstnavateli a současně zaměstnavatel bude vyplácet odměnu za tuto službu, jednalo by se o daňový výdaj zaměstnavatele a nájemné zaplacené zaměstnanci by bylo jeho zdanitelným příjmem.

Legislativa: § 42 zákona 262/2006 Sb.

Je vhodné mít v pracovní smlouvě uvedeno pravidelné pracoviště (jedná se o jednu obec nebo město, eventuelně uvést přesnou adresu). Místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě se nerovná pravidelnému pracovišti. Např. je-li sjednáno jako pravidelné pracoviště celé území Prahy, nemá zaměstnanec v rámci cest po Praze nárok na cestovní náhrady. Pokud by byla uvedena přesná adresa pravidelného pracoviště, nárok cestovní náhrady mít bude.

Legislativa: § 152, § 153, § 156 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapesné poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci např. v případě služební cesty, se kterou je spojena společenská událost a je potřeba mít s sebou partnera nebo partnerku. Dalším účelem kapesného je zaplacení pracovního oběda či večeře za obchodní partnery, kteří se účastní pracovní schůzky nebo na spropitné.

Kapesné je poskytnuto pro potřebu zaměstnance, a proto zaměstnavatel zaměstnanci nemůže nařídit způsob použití kapesného.

Kapesné se poskytuje max. do výše 40 % poskytnutého zahraničního stravného.

Legislativa: § 180 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje - §170 odst. 3 zákoníku práce, a pak:

- pokud doba strávená mimo území České republiky nepřesáhne 1 hodinu, tato doba se započítá do tuzemské pracovní cesty - § 170 odst. 4 zákoníku práce

- při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci za dobu pracovní cesty na území České republiky stravné v české měně v rozsahu a za podmínek stanovených v §163 zákoníku práce -  tedy stravné při pracovní cestě delší než 5 hodin.
 
Legislativa: § 163 a 170 zákoníku práce

Ve vnitřním předpisu organizace může zaměstnavatel diferencovat stravné, případně kapesné podle funkčního zařazení zaměstnance nebo podle náročnosti pracovního úkolu. Není možné diferencovat podle oblíbenosti zaměstnance.

Legislativa: § 180 zákona 262/2006 Sb.

Pokud se zaměstnanec vzdá stravného ze služební cesty, je nutné napsat o tom zápis s podpisem zaměstnance. Vzdá-li se zaměstnanec stravného předem, je tento úkon neplatný. Vzdát se stravného je možné pouze po uskutečnění cesty. Pokud se zaměstnanec vzdá stravného, nemá nárok za tento den na stravenku do provozoven veřejného stravování. V platné legislativě není vzdání se stravného zakázáno.

Legislativa: § 19 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel písemně určí před pracovní cestou podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování.

Pokud zaměstnavatel stanoví konec pracovní cesty jako splnění posledního úkolu, pro který byl na pracovní cestu vyslán, nemůže výdaje na zpáteční cestu zaměstnance zahrnout do svých daňově uznatelných nákladů.

Legislativa: § 153 zákona č. 262/2006 Sb.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Máte dotaz? Rádi Vám poradíme

 

 

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.