Angel'ské vzdělávání :-)Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců - platné pro rok 2018


Roční zúčtování záloh není možné provést u zaměstnance, který

 • se sám rozhodne podat daňové přiznání,
 • měl v roce 2018 souběžně více příjmů ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnaneckého poměru), z kterých byla odvedena zálohová daň (byť jen v jednom měsíci); nebo srážková daň z dohody o provedení práce a zaměstnanec si chce odvedenou daň uplatnit,
 • měl v roce 2018 kromě příjmů ze závislé činnosti ještě jiné příjmy, např. příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. pronájmu) vyšší než 6 000 Kč,
 • do 15.2.2019 nepředloží Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích zaměstnavatelů (týká se pouze těch zaměstnanců, kteří nastoupili v průběhu roku 2018),
 • do 15.2.2019 nepředloží doklady potvrzující nezdanitelné částky (případně slevy na dani),
 • nepožádá do 15.2.2019 o provedení ročního zúčtování.

Roční zúčtování záloh je možné provést u zaměstnance, který

 • v roce 2018 pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele. Příjmy do 10 000 Kč vyplacené dalším zaměstnavatelem, které byly zdaněny 15% srážkovou daní, se do daňového základu nemusí započítávat,
 • v roce 2018 pobíral mzdu od více zaměstnavatelů postupně; (tomto případě bych potřebovala originál „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018“ od předchozích zaměstnavatelů“),
 • písemně požádá (podepíše a vyplní Prohlášení poplatníka) o provedení ročního zúčtování nejpozději do 15.2.2019 a zároveň předá potřebné doklady.


Zjistěte si, na základě Vašich typů příjmů zda budete mít v roce 2018 Roční zúčtování (zaměstnavatel)
nebo Daňové přiznání (podáváte Vy)


Podávám si sám/sama dobrovolně daňové přiznání:

Pobíral/a jsem v roce 2018 mzdu pouze od firmy, kde nyní pracuji:

Pobíral/a jsem mzdu v roce 2018 od více zaměstnavatelů postupně:

Pobíral/a jsem mzdu v roce 2018 od více zaměstnavatelů souběžně:

Měl/a jsem kromě příjmů od firmy, kde momentálně pracuji, i jiné příjmy (např. z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti), které v roce 2018 přesáhly částku 6 000 Kč:
Jaké slevy a odpočty mohu využít

 • na poplatníka (24.840 Kč)
  Nárok má každý zaměstnanec, který podepíše Prohlášení k dani
  Je potřeba dodat: nic, stačí podepsat formulář Prohlášení k dani

 •  na vyživované dítě (na jedno dítě 15.204 Kč, na druhé dítě 19.404 Kč, na třetí a další dítě 24.204 Kč ročně; případně měsíčně na jedno dítě 1.267 Kč, na druhé dítě 1.617 Kč, na třetí 2.017 Kč). Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P částky se zdvojnásobí. Dítě musí žít ve společné domácnosti. V rámci společné domácnosti může uplatnit v kalendářním měsíci jen jeden z poplatníků. Může jít o dítě vlastní, osvojené, v péči nahrazující péči rodičů, dítě druhého z manželů, vlastního vnuka (vnučku) či vnuka (vnučku) druhého z manželů, pokud příjmy jeho rodičů jsou tak nízké, že daňové zvýhodnění nelze uplatit u nich.
  Je potřeba dodat: potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že on nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje, rodný list dítěte, případně průkaz ZTP/P, u zletilých dětí i potvrzení o studiu
   
 • na manželku/manžela (24.840 Kč ročně, případně 2.070 Kč měsíčně za každý měsíc, na jehož počátku jsou manželé). Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P částka se zdvojnásobí. Lze uplatnit pouze v případě, že manželka/manžel neměl v uplynulém roce vlastní příjmy přesahující částku 68.000 Kč.
  Je potřeba dodat: čestné prohlášení manželky/manžela tom, že jeho příjmy nepřesáhly částku 68.000 Kč, případně průkaz ZTP/P

 • na invaliditu (2.520 Kč ročně, případně 210 Kč měsíčně)může uplatnit poplatník, kterému je vyplácen vlastní invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
  Je potřeba dodat: výměr o přiznání důchodu, potvrzení o výplatě důchodu

 •  rozšířená sleva na invaliditu (5.040 Kč ročně, případně 420 Kč měsíčně)může uplatnit poplatník, kterému je vyplácen vlastní invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
  Je potřeba dodat: výměr o přiznání důchodu, potvrzení o výplatě důchodu

 • na držitele průkazu ZTP/P (16.140 Kč ročně, případně 1.345 Kč měsíčně)může uplatnit poplatník, který je držitelem průkazu ZTP/P
  Je potřeba dodat: průkaz ZTP/P
   
 • na studenta (4.020 Kč ročně, případně 335 Kč měsíčně), lze uplatnit u zaměstnance, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu na VŠ až do dovršení věku 28 let.
  Je potřeba dodat: originál potvrzení o studiu

 • na zaplacené úroky - odpočet částky, která se rovná úrokům zaplaceným v uplynulém roce z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru na bytové potřeby max. 300.000 Kč          
  Je třeba dodat: originál potvrzení o zaplacených úrocích, kopii smlouvy o úvěru, výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení nebo ohlášení stavby v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy
   
 • odpočet platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem (max. 24 000 Kč). Je možné uplatnit jen pojistné zaplacené zaměstnancem snížené o částky, na které mu byl měsíčně poskytnut státní příspěvek. Konkrétní částka bude na potvrzení, které vystaví penzijní společnost.
  Je potřeba dodat: kopii smlouvy a originál potvrzení o zaplacených částkách

 • odpočet platby příspěvků na soukromé životní pojištění (max. 24 000 Kč)      
  Je potřeba dodat: kopii smlouvy a originál potvrzení o zaplacených částkách

 • na bezpříspěvkové darování krve (3 000 Kč za 1 odběr).
  Je potřeba dodat: originál potvrzení z nemocnice

 • školkovné, sleva na umístění dítěte (dětí) do předškolního státního nebo soukromého zařízení (max. 12.200 Kč na jedno dítě), zaplacené za uplynulý rok.
  Je potřeba dodat: potvrzení, které Vám vydá příslušná školka. Předepsaný tiskopis není

 • na bezúplatná plnění (dary) – na vědu, vzdělávání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, politickým stranám a hnutím… Celková hodnota bezúplatného plnění musí činit minimálně 1.000 Kč, nebo alespoň částku přesahující 2% základu daně, maximálně lze odečíst 15% základu daně.
  Je potřeba dodat: Potvrzení příjemce (musí být zřejmé kdo je příjemce, jaká je hodnota, kdy a za jakým účelem bylo plnění poskytnuto)

 • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci (lze odečíst částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně do výše 3.000 Kč)
  Je potřeba dodat: Potvrzení odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků

 • úhrada za zkoušky (lze odečíst částku do výše 10.000 Kč, u poplatníka se zdravotním postižením do výše 13.000 Kč, u poplatníka s těžším zdravotním postižením do výše 15.000 Kč)
  Je potřeba dodat: Potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně!
více o auditu

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví!
více o účetnictví

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to!
více o mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance!
více o danich

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

Mapa stránek
/mapa-stranek 

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes