I čísla Vám budou vděčná...Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců platné pro rok 2018      Roční zúčtování záloh není možné provést u zaměstnance, který

 • se sám rozhodne podat daňové přiznání,
 • si v roce 2018 v zaměstnaneckém poměru vydělal více jak 1.438.992 Kč (z částky nad platí 7% solidární daň),
 • měl v roce 2018 souběžně více příjmů ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnaneckého poměru), z kterých byla odvedena zálohová daň (byť jen v jednom měsíci); nebo srážková daň z dohody o provedení práce a zaměstnanec si chce odvedenou daň uplatnit,
 • měl v roce 2018 kromě příjmů ze závislé činnosti ještě jiné příjmy, např. příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. pronájmu) vyšší než 6 000 Kč,
 • do 15.2.2019 nepředloží Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích zaměstnavatelů (týká se pouze těch zaměstnanců, kteří nastoupili v průběhu roku 2018),
 • do 15.2.2019 nepředloží doklady potvrzující nezdanitelné částky (případně slevy na dani),
 • nepožádá do 15.2.2019 o provedení ročního zúčtování.

      Roční zúčtování záloh je možné provést u zaměstnance, který

 • v roce 2018 pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele. Příjmy do 10 000 Kč vyplacené dalším zaměstnavatelem, které byly zdaněny 15% srážkovou daní, se do daňového základu nemusí započítávat,
 • v roce 2018 pobíral mzdu od více zaměstnavatelů postupně; (tomto případě bych potřebovala originál „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018“ od předchozích zaměstnavatelů“),
 • písemně požádá (podepíše a vyplní Prohlášení poplatníka) o provedení ročního zúčtování nejpozději do 15.2.2019 a zároveň předá potřebné doklady.


Zjistěte si, zda na základě Vašich typů příjmů Vám můžete za rok 2018 udělat Roční zúčtování zaměstnavatel
nebo si budete podávat Daňové přiznání sami


Podávám si sám/a dobrovolně daňové přiznání

Pobíral/a jsem v roce 2018 mzdu pouze od firmy, kde nyní pracuji

Pobíral/a jsem mzdu v roce 2018 od více zaměstnavatelů postupně

Pobíral/a jsem mzdu v roce 2018 od více zaměstnavatelů souběžně

Měl/a jsem kromě příjmů od firmy, kde momentálně pracuji, i jiné příjmy (např. z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti), které v roce 2018 přesáhly částku 6 000 Kč

Vydělal/a jsem v zaměstnání čásku větší než 1.438.992 Kč       Jaké slevy a odpočty můžete využít

 • na poplatníka (24.840 Kč)
  Nárok má každý zaměstnanec, který podepíše Prohlášení k dani

  Je potřeba dodat: nic, stačí podepsat formulář Prohlášení k dani • na vyživované dítě (na jedno dítě 15.204 Kč, na druhé dítě 19.404 Kč, na třetí a další dítě 24.204 Kč ročně; případně měsíčně na jedno dítě 1.267 Kč, na druhé dítě 1.617 Kč, na třetí 2.017 Kč). Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P částky se zdvojnásobí. Dítě musí žít ve společné domácnosti. V rámci společné domácnosti může uplatnit v kalendářním měsíci jen jeden z poplatníků. Může jít o dítě vlastní, osvojené, v péči nahrazující péči rodičů, dítě druhého z manželů, vlastního vnuka (vnučku) či vnuka (vnučku) druhého z manželů, pokud příjmy jeho rodičů jsou tak nízké, že daňové zvýhodnění nelze uplatit u nich.

  Je potřeba dodat: potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, že on nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje, rodný list dítěte, případně průkaz ZTP/P, u zletilých dětí i potvrzení o studiu
   

 • na manželku/manžela (24.840 Kč ročně, případně 2.070 Kč měsíčně za každý měsíc, na jehož počátku jsou manželé). Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P částka se zdvojnásobí. Lze uplatnit pouze v případě, že manželka/manžel neměl v uplynulém roce vlastní příjmy přesahující částku 68.000 Kč.

  Je potřeba dodat: čestné prohlášení manželky/manžela tom, že jeho příjmy nepřesáhly částku 68.000 Kč, případně průkaz ZTP/P

 • na invaliditu (2.520 Kč ročně, případně 210 Kč měsíčně) může uplatnit poplatník, kterému je vyplácen vlastní invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

  Je potřeba dodat: výměr o přiznání důchodu, potvrzení o výplatě důchodu

 • rozšířená sleva na invaliditu (5.040 Kč ročně, případně 420 Kč měsíčně) může uplatnit poplatník, kterému je vyplácen vlastní invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

  Je potřeba dodat: výměr o přiznání důchodu, potvrzení o výplatě důchodu

 • na držitele průkazu ZTP/P (16.140 Kč ročně, případně 1.345 Kč měsíčně) může uplatnit poplatník, který je držitelem průkazu ZTP/P

  Je potřeba dodat: průkaz ZTP/P
   

 • na studenta (4.020 Kč ročně, případně 335 Kč měsíčně), lze uplatnit u zaměstnance, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu na VŠ až do dovršení věku 28 let.

  Je potřeba dodat: originál potvrzení o studiu

 • na zaplacené úroky - odpočet částky, která se rovná úrokům zaplaceným v uplynulém roce z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru na bytové potřeby max. 300.000 Kč          

  Je třeba dodat: originál potvrzení o zaplacených úrocích, kopii smlouvy o úvěru, výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení nebo ohlášení stavby v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy
   

 • odpočet platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem (max. 24 000 Kč). Je možné uplatnit jen pojistné zaplacené zaměstnancem snížené o částky, na které mu byl měsíčně poskytnut státní příspěvek. Konkrétní částka bude na potvrzení, které vystaví penzijní společnost.

  Je potřeba dodat: kopii smlouvy a originál potvrzení o zaplacených částkách


 • odpočet platby příspěvků na soukromé životní pojištění (max. 24 000 Kč)      

  Je potřeba dodat: kopii smlouvy a originál potvrzení o zaplacených částkách


 • na bezpříspěvkové darování krve (3 000 Kč za 1 odběr).

  Je potřeba dodat: originál potvrzení z nemocnice

 • školkovné, sleva na umístění dítěte (dětí) do předškolního státního nebo soukromého zařízení (max. 12.200 Kč na jedno dítě), zaplacené za uplynulý rok.

  Je potřeba dodat: potvrzení, které Vám vydá příslušná školka. Předepsaný tiskopis není

 • na bezúplatná plnění (dary) – na vědu, vzdělávání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, politickým stranám a hnutím… Celková hodnota bezúplatného plnění musí činit minimálně 1.000 Kč, nebo alespoň částku přesahující 2% základu daně, maximálně lze odečíst 15% základu daně.

  Je potřeba dodat: Potvrzení příjemce (musí být zřejmé kdo je příjemce, jaká je hodnota, kdy a za jakým účelem bylo plnění poskytnuto)

 • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci (lze odečíst částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně do výše 3.000 Kč)

  Je potřeba dodat: Potvrzení odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků


 • úhrada za zkoušky (lze odečíst částku do výše 10.000 Kč, u poplatníka se zdravotním postižením do výše 13.000 Kč, u poplatníka s těžším zdravotním postižením do výše 15.000 Kč)

  Je potřeba dodat: Potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání

 

Zdroj: platné právní předpisy.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

Mapa stránek
/mapa-stranek 

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes