I čísla Vám budou vděčná...Termíny podání i placení daně z příjmů v roce 2018 - platné pro rok 2017 / použitelné v roce 2018Archiv

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 


Lhůta pro placení daně podle §160 odst.1 DŘ začíná běžet dnem splatnosti daně. Daň je splatná podle §135 odst.3 DŘ v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Podle §33 odst.1 lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. Poslední možnost k včasnému podání přiznání a zároveň i splatnost daně je tedy první pracovní dubnový, případně červencový den. 

Co nám ještě v souvislosti s daní z příjmů "dovoluje Daňový řád"?

Z pohledu podání přiznání k této dani nám umožňuje provést bez vyměření pořádkové pokuty podle §250 DŘ jeho podání do pátého pracovního dne následujícím po dni termínu pro podání, který je úterý 3.4. nebo pondělí 2.7. V roce 2018 můžeme tedy podat daňové přiznání k dani z příjmů do úterý 10.4.2018. V případě posunutého termínu můžeme podat daňové přiznání do středy 11.7.2018. 

Z pohledu placení této daně nám umožňuje provést bez vyměření úroku z prodlení podle §252 DŘ její platbu do čtvrtého pracovního dne následujícím po dni splatnosti, který je úterý 3.4. nebo pondělí 2.7. V roce 2018 můžeme tedy zaplatit daň do pondělí 9.4.2018 (uvedený den platí pro platbu v hotovosti na FÚ, pozor na dobu bankovního převodu, příkaz je potřeba dát nejpozději v pátek 6.4.2018). V případě posunutého termínu můžeme zaplatit daň do úterý 10.7.2018 (uvedený den platí pro platbu v hotovosti na FÚ, pozor na dobu bankovního převodu, příkaz je potřeba dát nejpozději v pondělí 9.7.2018). 

Naším záměrem při psaní výše uvedeného textu bylo "uklidnit ty, co nestihli včas podat nebo zaplatit", nikoli vybízet "ukázněné poplatníky, aby se stali neukázněnými :-). Podávat přiznání a platit své povinnosti ke státu je součást podnikání a využít určité "benevolence" bychom neměli zneužívat. 

S přáním "správných a spravedlivých daní"
Angel's Team

Podrobné informace o placení daní najdete na portálu finační správy.

Zdroj: platné právní předpisy.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes