I čísla Vám budou vděčná...Skutečný majitel, jeho evidence a zápis do rejstříku stav k 1.1.2018Pojem skutečného majitele právnické osoby a svěřeneckého fondu vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (tzv. "AML zákon), jejich evidence k 1.1.2018 je vedena podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále "rejstříkový zákon) v Evidenci údajů o skutečných majitelích. Účelem je předcházet využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 

Skutečným majitelem je fyzická osoba, nad kterou už není nikdo další kdo by na ní měl vliv, a která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. 

Evidence skutečných majitelů je elektronickým informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Evidence skutečných majitelů je v současnosti určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti (soudy, orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, NKÚ, ČNB, apod.). 

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. 

Vyplněný formulář se posílá příslušnému rejstříkovému soudu v elektronické nebo listinné podobě. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Zápis skutečného majitele (nebo změna zápisu) nepodléhá do 31. prosince 2018 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek (s výjimkami) za zapsání údajů o skutečném majiteli 1.000 Kč. 

Podrobné informace o evidenci skutečných majitelů najdete na portálu MS ČR

Zdroj: platné právní předpisy

Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes