Nestátní neziskové organizace a společenství vlastníků jednotek

Účetní "legislativní trojúhelník"

Nejvyšším vrcholem hoto trojúhelníku je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Je to nejvýše postavený právní předpis.

Druhým vrcholem je vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška upravuje především rozsah a způsob sestavování účetní závěrky. Je to v pořadí druhý, tedy podřízený právní předpis.

Třetím vyrcholem tohoto trojúhelníku jsou České účetní standardy pro pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Je to v pořadí třetí, tedy nejnižší právní předpis (někdy je uváděno, že vyhláška i standardy si jsou rovny). Druhý i třetí vrchol doplňují a rozpracovávají Zákon o účetnictví. Konkrétními účetními standardy jsou:

Číslo Název standardu
401 Účty a zásady účtování na účtech
402 Otevírání a uzavírání účetních knih
403 Inventarizační rozdíly
404 Kursové rozdíly
405 Deriváty
406 Operace s cennými papíry a podíly
407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409 Dlouhodobý majetek
410 Zásoby
411 Zúčtovací vztahy
412 Náklady a výnosy
413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

Podle těchto účetních "pravidel" postupujeme při naší poradenské práci. Kontaktujte nás, pokud si nevíte s něčím rady a my se vám pokusíme pomoci.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz