Účetní poradenství

Naše společnost vede účetnictví klientům vždy v plném rozsahu, protože se domníváme, že touto formou má účetnictví i účetní závěrka lepší vypovídací schopnost oproti formě zjednodušené, kterou také zákon o účetnictví připouští.

Pro Vaši informovanost se můžete v našem přehledu seznámit kdy se musí vést účetnictví v obou jeho formách a kdy daňová evidence, což je forma zjištění základu daně z příjmů, která obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích.

Společnost / Organizace Založena / zřízena podle Uvedená v zákonu o účetnictví v Vede účetnictví v rozsahu Podle
akciová společnost §154 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník odst.2 a) §1 zákona o účetnictví plném odst.1 §9 zákona o účetnictví
společnost s ručením omezeným §105 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
veřejná obchodní společnost §76 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
komanditní společnost §93 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
družstvo s povinným auditem §221 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
nadace zákon č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech
občanské sdružení s právní subjektivitou a její organizační složky s vlastní právní subjektivitou zákon č. 83/90 Sb. o sdružování občanů zjednodušeném * odst.3 §9 zákona o účetnictví
zájmové sdružení právnických osob s právní subjektivitou §20f zákona č.40/64 Sb. Občanský zákoník
registrovaná církev zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
obecně prospěšná společnost zákon č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech
nadační fond zákon č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech
družstvo s nepovinným auditem §221 zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
fyzická osoba, která je podnikatelem je zapsána podle §34 Obchodního zákoníku v OR, její výnosy přesáhly ve dvou předcházejících období 120 mil. Kč A) odst.2 d) §1 zákona o účetnictví plném - pokud má povinnost auditu

zjednodušeném - pokud nemá povinnost auditu
odst.4 §9 zákona o účetnictví
není zapsána v OR, její obrat přesáhl v předcházejícím období 25 mil. Kč B) odst.2 e) §1 zákona o účetnictví
není zapsána v OR, její obrat nepřesáhl v předcházejícím období 25 mil. Kč B) §7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Daňová vidence

Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit jen k prvnímu dni účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené skutečnosti.

A) jestliže výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč

B) obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku

* Zjednodušený rozsah účetnictví podle §13a zákona o účetnictví vedou účetní jednotky, které (výňatek)

 • a) sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny
 • b) mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
 • c) nepoužijí ustanovení §25 odst. 3 , s výjimkou odpisů (více),
  • odst.3) §25 Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.
 • d) nepoužijí ustanovení §26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů, [11b] (více)
  • odst.3) §26 Ustanovení o oceňování podle §25 odst. 3 vyjadřují rezervy, opravné položky a odpisy majetku. Rezervami podle tohoto zákona se rozumí rezerva na rizika a ztráty, rezerva na daň z příjmů, rezerva na důchody a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci. Rezervami se dále rozumí technické rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů. Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku; odpisy majetku vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty.
 • f) sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek ( §4 odst. 8 ) prováděcím právním předpisem.(více)
  • odst.8), 9) a 10) §4 V 500/2002 Sb. - Rozvaha (bilance) a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

ara Shoes Czech s.r.o.

ara Shoes Czech s.r.o.

Při prováděné rekonstrukci jsme poznali, že její zaměstnanci pracují s mimořádnou pečlivostí a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy


Rychlý kontakt

tel.
+420 603 231 187
skype
r.vostry
kontakt@angelsgroup.cz