Zaměstnavatel písemně určí před pracovní cestou podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování.

Pokud zaměstnavatel stanoví konec pracovní cesty jako splnění posledního úkolu, pro který byl na pracovní cestu vyslán, nemůže výdaje na zpáteční cestu zaměstnance zahrnout do svých daňově uznatelných nákladů.

Legislativa: § 153 zákona č. 262/2006 Sb.

Tisk strany