Podnikatelské organizace a bytová družstva

Účetní "legislativní trojúhelník"

Nejvyšším vrcholem tohoto trojúhelníku je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Je to nejvýše postavený právní předpis.

Druhým vrcholem je vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška upravuje především rozsah a způsob sestavování účetní závěrky. Je to v pořadí druhý, tedy podřízený právní předpis.

Třetím vrcholem tohoto trojúhelníku jsou České účetní standardy pro podnikatele. Je to v pořadí třetí, tedy nejnižší právní předpis (někdy je uváděno, že vyhláška i standardy si jsou rovny). Druhý i třetí vrchol doplňují a rozpracovávají Zákon o účetnictví. Konkrétními účetními standardy jsou:

Číslo Název standardu
001 Účty a zásady účtování na účtech
002 Otevírání a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň
004 Rezervy
005 Opravné položky
006 Kursové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
008 Operace s cennými papíry a podíly
009 Deriváty
010 (zrušen)
011 Operace s podnikem
012 Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek
015 Zásoby
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
017 Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy
020 Konsolidovaná účetní závěrka
021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích

Podle těchto účetních "pravidel" postupujeme při naší poradenské práci. Kontaktujte nás, pokud si nevíte s něčím rady a my se vám pokusíme pomoci.

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Napište nám

 

 

Tisk strany

Reference

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Hodnocení naší spolupráce se společností Angel‘s Accounting s.r.o. tak lze shrnout do jedné věty: Takto jsem si ji vždy představoval.