Pixel noscript
Pořízení dlouhodobého majetku na účet 042 nebo do nákladů?


Pořízení dlouhodobého majetku na účet 042 nebo do nákladů? - platnéArchiv

§47 ZoÚ Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících

 

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nebo jeho části a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v §6 odst. 8 nebo v §7 odst. 11 je cena, za kterou byl majetek pořízen a zejména náklady na:

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce /detailněji - poplatky za hypoteční úvěr, náklady na právní pomoc na získání úvěru, náklady na odhad, náklady za zprostředkovatelskou činnosti realitní kanceláře, externí právní pomoc související se sepsáním kupní smlouvy a ostatních dokumentů vážících se k nemovitosti, poplatek za výpis z katastru nemovitostí před pořízením nemovitosti/,
b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne /detailněji - zda a v jakém poměru je bude zahrnovat do doby zařazení majetku do používání do pořizovací ceny; poté jsou úroky běžným nákladem/
c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci, za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,

 

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou:

a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b) náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,
c) kursové rozdíly,
d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
f) náklady na zaškolení pracovníků,
g) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
h) náklady na biologickou rekultivaci,
i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
j) v případě pozemku vykazovaného v položce" B.II.1.1. Pozemky" náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 1 vykazovaného v položkách " B.II.1.2. Stavby", " B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů" a " B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek" podle §7 odst. 6 písm. a).

 

Ocenění pozemku je vymezeno negativně, tj., že do ocenění pozemku nepatří to, co lze odepisovat jako hmotný majetek samostatně. Takže z hlediska ocenění pozemku při koupi bychom ocenili pozemek pouze pořizovací/kupní cenou plus daní z nabytí nemovitých věcí. Z logiky věci, kdy vyhláška stanoví, že úroky z půjček se zahrnují do pořizovací ceny do doby uvedení dlouhodobého majetku do užívání, vyvozujeme, že protože se pozemek neuvádí do užívání, ale je rozhodující den zápisu v katastru, úroky z půjčky na pořízení pozemku půjdou rovnou do daňových nákladů. Opíráme to i o skutečnost, že vyhláška stanoví, že úroky jdou do pořizovací ceny, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, tj. není to obligatorní záležitost. Navíc, při zahnutí do pozemků bychom se připravili o daňově uznatelné náklady, které by se jako nesprávná součást pořizovací ceny přesunuly buď na období, kdy se bude pozemek prodávat (bude součástí nákladů při vyřazení pozemku), nebo by se nemohly do nákladů uplatnit nikdy. „Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu“.

 

S přáním "správně vedeného účetnictví"

Angel's Team


Zdroj: platné právní předpisy, články na webu.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2024 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie